Vzorová instalace - Kladno

2010
Tato instalace tepelného čerpadla je zajímavá regulací otopné soustavy. Zde jsme si v praxi vyzkoušeli, jak lze snížit potřebnou teplotu topné vody pro vytápění. Stálo nás to sice hodně návštěv, ale výsledek odhadujeme na úsporu několika tisíc korun ročně. Poučení pro nás je takové, že pro tepelná čerpadla neplatí nic z toho, co nás učili ve škole. Od té doby, co jsme realizovali tuto instalaci, tak se snažíme investorovi nabídnout náš projekt na vytápěcí systém a nebo alespoň důkladnou revizi projektu od jiného dodavatele.

1. Popis vytápěného objektu

Jedná se o novostavbu dvoupodlažního dvougeneračního RD. Obvodový plášť je z cihel Porotherm 440 a je zateplený 10 cm polystyrenu stejně jako podlaha objektu. Střešní konstrukce je zateplená minerální izolací tloušťky 20 cm. Součástí objektu je nevytápěná garáž, její plocha a objem není zahrnut do následujících údajů. Obývací pokoj má francouzská okna. Ostatní okna a dveře jsou normální velikosti a konstrukce.

Tepelná ztráta objektu - převzata z projektu vytápění
11.50
kW
Objem vytápěného prostoru - převzato z projektu stavby
750
m3
Podlahová plocha vytápěného prostoru - převzato z projektu stavby
280
m2

2. Popis vytápěcího systému

První nadzemní podlaží je vytápěno podlahovým vytápěním. To je rozděleno na dvě samostatné části, zvlášť pro každou bytovou jednotku. Druhé nadzemní podlaží je vytápěno radiátory. Projekt vytápěcího systému předpokládal teplotní spád pro otopná tělesa 50/40°C. Před realizací jsme investora přesvědčili, aby osadil větší radiátory a teplotní spád snížil na 45/35°C. Projektovaný teplotní spád pro podlahové vytápění v prvním nadzemním podlaží byl taktéž 45/35°C. Díky úpravám v zapojení strojovny a dokonalému zaregulování provozujeme celou otopnou soustavu s teplotním spádem 40/30°C a to k plné spokojenosti zákazníka.

3. Popis instalace tepelného čerpadla

V objektu rodinného domu je instalováno tepelné čerpadlo země-voda typu NIBE F1145-12. Na vytápěcí systém je napojeno přes akumulační nádobu UKV 500 o objemu 500 litrů topné vody. Ohřev teplé vody je realizován v zásobníkovém ohřívači NADO 500/300 o celkovém objemu 500 litrů.

Výkon tepelného čerpadla F1145-12 při průměrných teplotách 0/35°C
11.57
kW

Primární okruh je tvořen zemním plošným kolektorem celkové délky 650 metrů. Ten je rozdělen do pěti okruhů po 130 metrech. V daném konkrétním případě byl kolektor navržen na celé ploše pozemku, která pro kolektor připadala v úvahu. Daný typ tepelného čerpadla by mohl mít kolektor o 10-15% větší. Kolektor je uložen v hloubce 1,2 až 1,5 metru s minimálním rozestupem hadic jeden metr.

4. Údaje o provozních parametrech tepelného čerpadla

Tepelné čerpadlo bylo uvedeno do trvalého provozu dne 26. listopadu 2010. Každý rok odečítáme provozní parametry a optimalizujeme provoz tepelného čerpadla tak, aby počet startů a provozních hodin byl minimální. Při poslední servisní prohlídce dne 14. září 2013 byly odečteny následující provozní parametry. Roční průměr je počítán od uvedení do provozu, je to tedy průměr za celé sledované období. Hodnoty spotřeby elektrické energie jsou odečteny z podružného elektorměru před tepelným čerpadlem. Jsou to tedy reálné údaje.

  Odečtené hodnoty Roční průměr
Počet startů kompresoru tepelného čerpadla:
4 164
startů
1 486
startů za rok
Počet provozních hodin tepelného čerpadla:
7 206
hodin
2 571
hodin za rok
Z toho počet hodin pro ohřev TUV:
1 045
hodin
373
hodin za rok
Poměr startů a provozních hodin kompresoru:  
0.58
startů na hodinu
Spotřeba elektrické energie na vytápění a TUV:
23 514
kWh
8 390
kWh za rok
Z toho odběr záložního zdroje - elektrokotle:
2 045
kWh
730
kWh za rok


Životnost kompresoru je daná počtem startů a počtem provozních hodin. Ve většině případů se kompresor dříve "ustartuje" než "uběhá" a tak je důležité sledovat a optimalizovat poměr startů a provozních hodin. Jeden start kompresoru na dvě hodiny provozu kompresoru považujeme za optimální poměr těchto hodnot. První topná seźóna byla energeticky náročná. Objekt nebyl dostavěný, nejenže nebyl zaizolovaný, ale v 2.NP nebyly dodělány stropy a tak byla vzduchová výměna v objektu mnohonásobně vyšší, než je obvyklé. V tomto období byl často využíván elektrokotel a odebraná energie elektrokotlem spadá převážně do tohoto období.

5. Údaje o celkové spotřebě elektrické energie

Zde uvádíme celkovou spotřebu elektrické energie rodinného domu, tedy pro obě bytové jednotky. Údaje jsou převzaté z faktury dodavatele elektrické energie. Jedná se tedy o spotřebu pro vytápění, ohřev teplé vody ale taky pro svícení, vaření a dalších činností provozovaných v tomto RD. Dále uváděné roční náklady jsou včetně poplatků za elektroměr, příplatků a jsou včetně DPH.

Fakturační obdobíVysoký tarifNízký tarifCelkemNáklady
27.9.2011 25.9.2012 1 560 kWh 13 915 kWh 15 475 kWh 46 100 Kč
26.9.2012 24.9.2013 1 640 kWh 13 070 kWh 14 710 kWh 46 600 Kč

Rozdíl mezi zde uváděnou celkovou spotřebou domu a podružným měřením před tepelným čerpadlem je vlastní spotřeba objektu pro svícení, vaření atd. S určitou mírou přesnosti můžeme spotřebu rozdělit na tyto dvě části.

Roční spotřeba a náklady na svícení a vaření 2012 / 2013 6 320 kWh 20 000 Kč
Roční spotřeba a náklady na topení a TUV 2012 / 2013 8 390 kWh 26 100 Kč


Spotřeba na svícení a vaření je pro dvě bytové jednotky a je zvýšená, díky zájmové činnosti jednoho z obyvatel. V normálním případě by se spotřeba pohybovala zhruba na úrovni 1 500 až 2 500 kWh na bytovou jednotku.

6. Osobní vyjádření majitele tepelného čerpadla

Tři roky po předání tepelného čerpadla do provozu byl majiteli předložen následující text, s kterým souhlasí. Tento text doplnil o své osobní hodnocení, postřehy a doporučení pro zájemce o koupi tepelného čerpadla.

Dne 26. listopadu 2010 bylo v našem RD namontováno tepelné čerpadlo firmy NIBE. Montáž prováděli zaměstnanci firmy Mikita Kaplan - ELEKTRO. S instalací a následnou péčí o mě jako zákazníka jsme spokojení a tato technologie po všech stránkách splnila naše očekávání .

Šířka = 1015px Výška = 633pxHodnocení kvality montáže NIBE Kaplan Elektro

7. Poznámka k vyjádření majitele tepelného čerpadla

Téměř všechny projekty vytápěcích systémů pro RD nepočítají s instalací tepelného čerpadla a to i když jsou dělány s tím, že tam tepelné čerpadlo bude instalované. Pro tepelná čerpadla je v naprosté většině případů nutné projekt upravit. Toto je dané tím, že tepelná čerpadla jsou poměrně novou technologií a projektant se nikdy nedostane k tomu, aby mohl vyhodnotit spotřeby energie pro různě navržené otopné soustavy.

Pokud sami nedodáváme projekt vytápěcího systému, téměř standardně u každé zakázky provádíme jeho kontrolu a úpravy. Ve většině případů otopný systém "posilujeme". Navýšení ceny otopné soustavy je srovnatelné s roční úsporou provozních nákladů a tak je návratnost této investice vždy velmi rychlá. V tomto konkrétním případě byl zvýšen výkon otopné soustavy s navýšením investice zhruba tři tisíce korun. Větší úpravy nebylo možné navrhnout, protože páteřní rozvody UT již byly hotové. O to více jsme dbali na dobré zaregulování.

8. Typ pro zájemce o tepelné čerpadlo

Při instalaci tepelného čerpadla se velice často potýkáme s místem. Je dobré, si před stavbou rozmyslet, jaký typ instalace bude použit a kolik strojovna zabere místa. Pro vícečlennou rodinu je naprosto nevhodné tepelné čerpadlo s integrovaným zásobníkem teplé vody a pro podlahové vytápění je ve většině případů nutné instalovat akumulační nádrž. Celková délka sestavy pak přesahuje tři metry. Na druhé fotografii je zobrazena instalace oběhových čerpadel, pro kterou nám moc místa ve strojovně nezbylo. Nebylo možné použít klasický rozdělovač, ale tento problém se nám podařilo vyřešit.

9. Fotografie instalace


Instalace NIBE čerpadla firmou Kaplan Elektro

Instalace NIBE čerpadla firmou Kaplan Elektro