Příslušenství k tepelným čerpadlům NIBE NIBE ESV 20 - sada pro směšovací okruh NIBE F 2025

Příslušenství NIBE ESV 20 - sada pro směšovací okruh NIBE F 2025

NIBE ESV 20 (PDF)
Ceník tepelných čerpadel NIBE

NIBE ESV 20 - sada pro směšovací okruh NIBE F 2025
Sada pro směšovací okruh po VVM 300 k tepelnému čerpadlu NIBE F2025.

NIBE AMB 30 je vzduchový venkovní modul, který získává
teplo z okolního vzduch. Je příslušenstvím pro NIBE F1330 (typ 22 a 30 kW).
Využitím tohoto příslušenství zvýšíte účinnost instalace a je ideální v případě, kdy zemní kolektor nebo vrt není možné dimenzovat na 100% požadovaného výkonu.
AMB 30 se zapojuje s NIBE F1330 v režimech venkovního vzduchu nebo v hybridním režimu a to v kombinaci se zemním plošným kolektorem nebo vrty. Toto má za následek maximálně a optimálně využití obnovitelných zdrojů energie. AMB 30 využívá okolní venkovní vzduch (v kombinaci s plošným kolektorem nebo vrtem) a tak není nutno instalovat zemní kolektory nebo vrty v délkách obvyklých pro běžné instalace NIBE F1330.
AMB 30 je výměník tepla, který předává energii získanou z venkovního vzduchu do primárního okruhu tepelného čerpadla pomocí axiálního ventilátoru a inteligentního řídícího systému. Ventilátor má dvě rychlosti, které se mění buď automaticky podle nastavené venkovní teploty, nebo se manuálně nastaví vysoká/nízká rychlost. Venkovní jednotka je připojena k samostatné řídící jednotce, která je umístěn uvnitř objektu, kde se zobrazují veškerá nastavení a sledované údaje. Řídící systém ovládá všechny funkce, jako je chod ventilátoru, odtávání, výběr operačního módu a vypnutí kompresoru během odtávání nebo velmi nízkých venkovních teplotách. Použitý materiál a konstrukce venkovní jednotky byly zvoleny tak, aby odolávaly náročným venkovním podmínkám a zaručovaly dlouhou životnost zařízení.

Princip funkce
  • Provoz vzduch/voda V tomto provozním režimu využívá AMB 30 jako zdroj tepla venkovní vzduch. Toto využití je až do venkovní teploty cca -12 ?C. Nemrznoucí směs primárního okruhu je z výstupu F1330 vedena přímo ke vzduchovému modulu. Pokud je venkovní teplota nižší než teplota bivalence (nejnižší teplota, při které tepelné čerpadlo dokáže samo zajistit vytápění), se spíná automaticky na dobu nezbytně nutnou přídavný zdroj tepla. Při dimenzování instalace je třeba vzít v úvahu, že optimální teplota bivalence je mezi -4 a -7 ?C venkovní teploty.
  • Hybridní provoz Když se venkovní teplota vzduchu pohybuje mezi cca 0 až +10° C, řídící systém přepne přepínací ventil do režimu jak s AMB 30, tak se zemním kolektorem/vrtem (hybridní provoz). Při těchto teplotách využívá tepelné čerpadlo oba zdroje tepla jak ze zemního kolektoru/vrtu, tak z venkovního vzduchu, a to dokud je teplota venkovního vzduchu vyšší než teplota v primárním okruhu. Tento způsob provozu má za následek zvyšenou účinnost tepelného čerpadla a využívá zemní kolektor/vrt i modul AMB 30 nejlepším způsobem.